Rybářský řád platný pro rok 2023

1. Sportovní rybolov na rybníku může být prováděn pouze způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.

2. Rybář musí mít u sebe platnou povolenku. Povolenku k lovu lze zakoupit v obcích: Olešky 9, u pí Jiřiny Pešatové, dále v Křížovém Újezdci 60 u pí.  Šárky Sklenářové (po telefonické domluvě každé pondělí) nebo u správce sportovního rybolovu. Povolenka je vždy vystavena na jméno a je nepřenosná na jinou osobu.

3. Osoby oprávněné k lovu nebo osoby, které se pohybují na břehu rybníku jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníku. Na požádání zejména předložit povolenku a průkaz totožnosti, včetně nahlédnutí do vozidla. Právo kontrolovat platnost povolení k rybolovu a dodržování rybářského řádu mají správci rybníku a rybářská stráž jmenovitě níže, příslušníci Městské policie a Policie ČR. 

4. Rybář je povinen dodržovat stanovenou dobu lovu. Chytací dny jsou pondělí až neděle, nechytá se pouze v případě pořádání soukromých akcí nebo závodů. Konání takové akce bude oznámeno na webových stránkách rybníku (případně na vývěsní tabuli u rybníku) s dvoutýdenním předstihem.

5. Rybář nebo ten, kdo je přítomen na břehu rybníka, je povinen udržovat na místě pořádek. Odpadky je možné odkládat pouze na místa k tomu určená.

6. Rybář musí být při lovu na udici u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby mohl s nimi okamžitě manipulovat. Musí mít u sebe peán a podběrák.

7. Rybář musí při manipulaci s ulovenou rybou při vylovení zacházet šetrně, aby zabránil poškození ryby.

8. Rybolov je povolen vždy na prut s jedním háčkem (druhý háček zakázán z důvodů poškození ryb). Krmítko nebo olůvko musí být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné, aby ho tato netahala za sebou.

9. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout.

10. Používání krmítek a zakrmování ze břehu povoleno.

11. Focení ryb je povoleno pouze v pokleku nad podložkou nebo ve vodě z důvodu možného vysmeknutí ryby a jejího poranění pádem z velké výšky.

12.  Po vyfocení ryba musí být ihned vrácena zpět do vody. 

13. Osoby starší 15 let mohou k lovu používat nejvýše 2 prutů. Starší 18 let 3 prutů. Osoby mladší 10 let mohou lovit pouze na 1 prut a to vždy v doprovodu osoby starší 18 let. Za osobu mladší 18 let zodpovídá vždy rodič.

14. Ceny povolenek se řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici na webu rybníku nebo na vývěsní tabuli. 

15. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru.

16. Při opakovaném porušení stanoveného řádu nebude žádná další povolenka přestupci vydána.

17. Cílený lov dravců, ať na přívlač, či na rybičku je ZAKÁZÁN.

18. Rybář se zakoupenou povolenkou, je povinen tuto povolenku odevzdat do sběrné schránky.

19. Povinná výbava:

       Podložka pod ryby vaničkového typu

       Podběrák, rameno min. 80 cm

       Desinfekce k ošetření ryb

       Peán, nebo vyprošťovač háčků

       Vlasec o min. průměru 30

Přísně se zakazuje:

1. Používat k lovu prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů, střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit je do rukou nebo do podběráku, lovit ryby elektřinou a užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Sbírat jikry.

2. Lovit ryby na místech, kde je to zakázáno (místa jsou viditelně označena na břehu rybníku).

3. Podsekávání ryb.

4. Jakékoliv opracování ulovených ryb u vody.

5. Poškozování vodních staveb a břehového opevnění, poškozování kamenného opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.

6. Ponechávat odpadky na břehu rybníka nebo je odhazovat do vody!

7. Řezání a lámání větví na zhotovování vidliček.

8. Rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místo.

9. Použití srkaček a zařízeních na stejném či podobném principu.

10. Chytání či zakrmování pečivem.

11. Použití šokových šňůr

12. Hlučné chování, hlasitá reprodukce hudby a podobná činnost, rušící ostatní rybáře

13. Koupání.

Závěrečná ustanovení:

Rybář se zakoupením povolenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená v platném rybářském řádu a souhlasí s monitorováním revíru fotopastmi. Osoba, která poruší pravidla stanovená v rybářském řádu, uhradí škodu, která takovým jednáním vznikla, popř. jí bude bez náhrady odebráno povolení k lovu ryb! Správci rybníka si vyhrazují právo upravovat rybářský řád, dobu lovu, případně ceny povolenek v průběhu rybářské sezóny.

Parkování povoleno pouze na vyznačených místech !

Všem rybářům přejeme krásné úlovky a příjemné chvíle strávené na našem rybníku.

P e t r ů v   z d a r