Rybářský řád

Rybářský řád platný pro rok 2019

 

Nejzákladnějším pravidlem je, že nikdo nechytá bez povolenky.

Vzhledem k množícímu se porušování pravidel a rybářského řádu (krádeže ryb) se s účinnostní od 1.6.2017 ukončuje prodej povolenek typu "Jeden kapr".

Od tohoto data lze zakoupit pouze povolenky typu "Chyť a pust".

Od tohoto data si nelze žádnou chycenou rybu odnést s sebou. Dále budou probíhat zvýšené kontroly rybářskou stráží a správci rybníka.

 

1. Sportovní rybolov na rybníku může být prováděn pouze způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody.

2. Rybář musí mít u sebe platnou povolenku. Povolenku k lovu lze zakoupit v obcích: Olešky 9  u pí Jiřiny Pešatové, dále v Křížovém Újezdci 60 u pí.  Šárky Sklenářové (po  telefonické domluvě každé pondělí) nebo u správce sportovního rybolovu. Povolenka je vždy vystavena na jméno a je nepřenosná na jinou osobu.

3. Osoby oprávněné k lovu nebo osoby, které se pohybují na břehu rybníku jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníku. Na požádání zejména předložit povolenku a průkaz totožnosti,včetně nahlédnutí do vozidla. Právo kontrolovat platnost povolení k rybolovu a dodržování rybářského řádu mají správci rybníku a rybářská stráž jmenovitě níže , příslušníci Městské policie a Policie ČR. 

4. Rybář je povinen dodržovat stanovenou dobu lovu. Termín a doba lovu je buď denní, noční nebo 24 hodinová od 6:00 do 6:00, případně od 18:00 do 18:00. Chytací dny jsou pondělí až neděle, nechytá se pouze v případě pořádání soukromých akcí nebo závodů. Konání takové akce bude oznámeno na webových stránkách rybníku (případně na vývěsní tabuli u rybníku) s dvoutýdenním předstihem. Noční povolenky a povolenky "24" jsou platné pouze  v období od  1. června do 30. Září.

 

Termíny rybolovu:

Leden,únor,listopad,prosinec 6.00-18.00

Březen,duben,květen,říjen      6.00-21.00

Červen,červenec,srpen,září     6.00-24.00        18.00-6.00

 

5. Rybář nebo ten, kdo je přítomen na břehu rybníka, je povinen udržovat na místě pořádek. Odpadky je možné odkládat pouze na místa k tomu určená.

6. Rybář musí být při lovu na udici u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby mohl s nimi okamžitě manipulovat. Musí mít u sebe peán a podběrák.

7. Rybář musí při manipulaci s ulovenou rybou  při vylovení zacházet šetrně, aby zabránil  poškození ryby.

8. Rybolov je povolen vždy na prut s jedním háčkem (druhý háček zakázán z důvodů poškození ryb ). Krmítko nebo olůvko musí být vždy v případě utržení ryby samovolně odpojitelné, aby ho tato netahala za sebou.

9. Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno háček odstřihnout.

10. Používání krmítek a zakrmování ze břehu povoleno.

11. Focení ryb je povoleno pouze v pokleku nad podložkou nebo ve vodě z důvodu možného vysmeknutí ryby a jejího poranění pádem z velké výšky.

12.  Při chytání v režimu ,,chyť a pusť“, ryba musí být ihned vrácena zpět do vody. 

13. Při lovu ryb na položenou musí rybář udržovat od ostatních vzdálenost alespoň 3 m, nedohodnou-li se rybáři jinak.

14. Osoby starší 12 let mohou k lovu používat nejvýše 2 prutů. Starší 18 let 3 prutů. Osoby mladší 12 let mohou lovit pouze na 1 prut a  to vždy v doprovodu osoby starší 18 let. Za osobu mladší 15 let zodpovídá vždy rodič.

15. Ceny povolenek se řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici na webu rybníku nebo na vývěsní tabuli. 

16. Neručíme za úrazy a odcizené věci na revíru.

17. Při opakovaném porušení stanoveného řádu nebude žádná další povolenka přestupci pro danou sezónu vydána.

18. Cílený lov dravců, ať na přívlač, či na rybičku je ZAKÁZÁN.

19. Rybář se zakoupenou denní či noční povolenkou, je povinen tuto povolenku odevzdat do sběrné schránky, která bude umístěna na rybářské boudě.

Přísně se zakazuje:

1. Používat k lovu prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů, střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit je do rukou nebo do podběráku, lovit ryby elektřinou a užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Sbírat jikry.

2. Lovit ryby na místech, kde je to zakázáno (místa jsou viditelně označeny cedulí na břehu rybníku).

3. Podsekávání ryb.

4. Jakékoliv opracování ulovených ryb u vody.

5. Poškozování vodních staveb a břehového opevnění, poškozování kamenného opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.

6. Ponechávat odpadky na břehu rybníka nebo je odhazovat do vody!

7. Řezání a lámání větví na zhotovování vidliček.

8. Rozdělávání ohňů mimo vyhrazené místo.

9. Použití  srkaček a zařízeních na stejném či podobném principu, používání háčků s protihrotem.

10. Koupání.

Doporučuje se :

Vzhledem k naší snaze, aby se rybí osádka skládala z velkých a zdravých ryb, což v praxi znamená zajímavé rybaření, je třeba, abychom se k rybám chovali co nejlépe. Není od věci používat podložku pod ryby, která by měla být namočená. Zároveň doporučujeme mít u sebe sprej na desinfekci ran po háčku.

Závěrečná ustanovení:

Rybář se zakoupením povolenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená v platném rybářském řádu. Osoba, která poruší pravidla stanovená v rybářském řádu, uhradí škodu, která takovým jednáním vznikla, popř. jí bude bez náhrady odebráno povolení k lovu ryb! Správci rybníka si vyhrazují právo upravovat rybářský řád, dobu lovu, případně ceny povolenek v průběhu rybářské sezóny.

 

P e t r ů v   z d a r